Visualisera stabsarbetet digitalt

Visualisera stabsarbetet digitalt

Hur kan vi visualisera stabsarbetet digitalt för att effektivt bedriva ett kvalificerat krisledningsarbete på distans? Vi ger er verktygen.

Vi erbjuder snabbutbildning av stabschefer

Vi snabbutbildar nu stabschefer inom kommuner, regioner och myndigheter för att stärka ledningsförmågan och uthålligheten i samhällsviktiga verksamheter under den pågående pandemin.

Coronaviruset – så stöttar vi i krisen

Snabbutbildning av stabschefer inom samhällsviktig verksamhet. Foto: Andreas Varro

För att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter kan upprätthållas under den pågående coronakrisen hjälper vi på mPowerment våra kunder med bland annat löpande rådgivning och stöd i krisledning.

Omfallsplanering – ”om x händer, vad gör vi då?”

Omfallsplanering är att planera och ha beredskap för olika händelser som kan inträffa.

Omfallsplanering är att planera och ha beredskap för olika händelser som kan inträffa. Det handlar om att skapa en ”reservplan” i förväg för de kritiska händelserna, framförallt för att reglera ”starten” och ge en gemensam plattform att agera utifrån.

Utvärdera mera!

Att utvärdera och reflektera över vad som har hänt och ta vara på erfarenheterna är något vi tyvärr alltför sällan prioriterar. Erfarenheter som i hög grad kan bidra till kvalitetsutveckling i organisationen, förebygga risker och hot samt öka krishanteringsförmågan.

Att reflektera över vad som har hänt och ta vara på erfarenheterna kan öka er krishanteringsförmåga. Ta del av vår checklista för att säkerställa en god utvärdering.

Samma rollfördelning i kris som i vardagen

Rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän bör vara densamma vid hanteringen av en kris som i den normala verksamheten.

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser, då nämnden kan ta över hela eller delar av uppgifter från andra berörda nämnder.
Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd. Varje enskild kommun avgör vilka befogenheter krisledningsnämnden ska ha.

Kom ihåg att utbilda och öva era förtroendevalda tidigt (och återkommande) under mandatperioden.

Mål och plan för kontinuitet

För att möjliggöra kontinuitet - glöm inte bort den strategiska utbildnings- och övningsplanen på alla nivåer i krisledningen.

För att möjliggöra kontinuitet – glöm inte bort den strategiska utbildnings- och övningsplanen på alla nivåer i krisledningen.

Tips: prioritera rätt i krisen

Att ha en tydlig målbild och inriktning kommer underlätta att prioritera rätt.

Nästa gång du behöver prioritera i din vardag eller krisorganisationen står inför stora utmaningar i en kritisk situation;
Ställ dig frågan: vad är nödvändigt, angeläget respektive önskvärt.

Stabsmetodik – för bättre ledningsförmåga

Stabsmetodiken skapar synergieffekter i vardagen: 1+1=3

Skapa en gemensam grundplattform för chefer på alla ledningsnivåer – både för att effektivisera det vardagliga arbetet och för att stå bättre rustade vid en kris.
Våra utbildningar i stabsmetodik ökar deltagarnas förmåga att kunna arbeta i stab/krisledningsgrupp som kan aktiveras vid kriser och allvarliga händelser. Men alla metoder och verktyg kan även tillämpas i vardagen.