Medieträning

Bra medieträning handlar om att förstå hur journalister och media fungerar och att få rätt redskap för att kunna kommunicera öppet och tydligt, vare sig journalisten är där för att ställa dig mot väggen eller ta del av din senaste framgång.

Med över 25 års gemensam erfarenhet från nyhetsjournalistik och hundratals genomförda medieutbildningar i bagaget utvecklar våra rutinerade medietränare din förmåga att tryggt och effektivt kommunicera med media i såväl PR-syften som krissituationer.

Vi har både individ- och organisationsanpassade utbildningar och övningar inom medieträning och kriskommunikation, på såväl grundnivå som expertnivå.

Många av våra uppdragsgivare kommer tillbaka år efter år och våra utbildningar får återkommande toppbetyg från deltagare och uppdragsgivare.

Linda Magnusson

Kommunikationskonsult
Specialistområden: Medieträning

Medie- och intervjuträning

Media innebär en stor möjlighet att på ett trovärdigt och kostnadseffektivt sätt nå ut till allmänheten och berätta om er verksamhet.

Men för de allra flesta faller det sig inte naturligt att intervjuas i media. Riggar reportern dessutom upp en kamera skulle många helst springa åt andra hållet.

Vår medieträning skapar förståelse för hur media fungerar och ger dig rätt redskap för att kunna hantera mötet med journalister på ett tryggt och säkert sätt.

Våra engagerade experter har hjälpt flera hundra chefer, experter, medarbetare och andra talespersoner att känna sig trygga i mötet med media.

Ofta går deltagarna under en utbildning från att se media som ett nödvändigt ont till att faktiskt se fram emot att bli intervjuade.

Exempel på våra tjänster

Är ni flera talespersoner som vill utveckla er förmåga att tryggt bemöta journalister, få en samsyn i mediefrågor och samtidigt ha roligt ihop? Då passar medieträning i grupp utmärkt.

Ni tränar tillsammans i ett tryggt sammanhang på att möta journalistiska frågor och att nå ut med era budskap genom praktiska övningar i budskapsformulering och intervjuteknik framför kamera.

Ni får konstruktiv personlig feedback som utvecklar er som talespersoner och stärker självförtroendet inför kommande intervjuer.

Ni får en inblick i hur redaktioner och journalister arbetar och hur mediedramaturgin fungerar. Vi går igenom hur man praktiskt förbereder sig som intervjuperson inför, under och efter en intervju och hur man bör agera från det att en journalist tar kontakt, tills publicering är gjord.

Har Uppdrag Granskning, Nyhetsmorgon eller Agenda hört av sig? Eller vill du som chef eller expert stärkas i din roll som talesperson och ta din kommunikation till nästa nivå? Då rekommenderar vi individuell intervjuträning.

Här går vi på djupet för att utveckla din kommunikativa förmåga genom praktisk intervjuövning framför kamera utifrån din unika situation.

Vi har bland annat hjälpt partiledare, generaldirektörer, kommunchefer och vd:ar inför direktsända intervjuer.

Som kommunikatör är du van att kommunicera, men många gånger behöver andra experter inom organisationen svara på medias frågor. Har du vad som krävs för att stötta dem i detta?

I den coachande medieträningen fokuserar vi på kommunikatörens stöttande och rådgivande roll och hur du på bästa sätt hjälper medarbetare att känna sig trygga inför ett medieframträdande.

Vill ni skapa samsyn runt mediekontakter för en större grupp medarbetare eller skapa en mediemedvetenhet i organisationen?

Under en medieföreläsning går vi igenom mediernas spelplan och hur traditionella och sociala medier samspelar och skiljer sig åt. Ni får ni en inblick i hur redaktioner och journalister arbetar och hur nyhetsvärdering och mediedramaturgi fungerar.

Vi skapar förståelse för varför snabb, öppen och ansvarstagande kommunikation är så viktigt och hur det kan vara avgörande för att förhindra förtroendekriser.

Vi ger handfasta råd om hur man förbereder sig som intervjuperson inför, under och efter en intervju och hur man bör agera från det att en journalist tar kontakt, tills publicering är gjord.

Bästa sättet att undvika att bli misstolkad är att vara väl förberedd med tydliga och konkreta budskap. Med några få väl genomarbetade budskap kan ni ta kontrollen över er kommunikation och se till att ni når ut i mediebruset.

Under en budskapsworkshop fokuserar vi på vad ni vill uppnå med er kommunikation och tar fram huvudbudskap, argument och svar på svåra följdfrågor, samt strategier för att på bästa sätt nå ut med dem.

Har du blivit intervjuad och vill ha professionell feedback på hur du skötte dig?

Våra experter analyserar såväl skarpa intervjuer som intervjuövningar och kan ge skriftlig eller muntlig personlig feedback efter intervjun. Analysen innehåller både positiv feedback och eventuella förbättringsmöjligheter.

Utvärderingen utgör ett mycket bra stöd för fortsatt utveckling av din förmåga att hantera mediala kontakter.

Når ni ut i mediedjungeln? Vi tittar närmare på vad som blir en nyhet och hur ni själva kan väcka medias intresse och skapa positiv publicitet.

Kriskommunikation

När en kris eller en händelse av stort allmänintresse inträffar uppkommer mängder av frågor som måste besvaras. Annars finns risk att det informationsvakuum som tystnaden ger upphov till i stället fylls av andras spekulationer som kan förvärra krisen.

Bra kriskommunikation kan bidra till att både undvika kriser och hjälpa medarbetare, allmänheten och andra målgrupper att hantera en kris när den väl uppstår, samt återuppbygga förtroende för organisationen efter krisen.

Även om en händelse kan tyckas vara liten, den kanske inte ens uppfattas som en kris av ledningen – så kan bilden av krisen bli stor. Kriskommunikation handlar därför mycket om att hantera bilden av krisen, alltså inte enbart det som faktiskt har hänt utan också vad folk tror har hänt.

Genom utbildning, övning och stöd inom kriskommunikation stärker vi din organisations förmåga att hantera frågor och informationsbehov – före, under och efter krisen.

Exempel på våra tjänster

Behöver ni bli mer krismedvetna i organisationen? Behöver staben bli bättre på att tänka kommunikation under en pågående kris? Eller är du som kommunikatör ny i krisorganisationen och behöver få bättre koll på din funktion?

Under en utbildning i kriskommunikation kan vi skapa förståelse för vikten av god kriskommunikation och öka förmågan att praktiskt kommunicera i kris.

Teori med fokus på kriskommunikationens grunder, mediernas roll vid kriser samt vikten av att agera snabbt med öppenhet och ansvarstagande varvas med praktiska övningar utifrån deltagarnas och gruppens behov.

I den akuta krisen kan det vara svårt att hålla huvudet kallt och det är lätt att missa något i sitt kommunikationsarbete. Stöd utifrån kan vara avgörande för en effektiv och säker kriskommunikation.

Ibland kan en kris till och med leda till något positivt. Men då är kommunikation ofta den avgörande faktorn.

mPowerments experter stödjer er genom hela krisarbetet – före, under och efter krisen.

Vill ni utveckla er förmåga att kommunicera viktig information internt och externt under krisen?

Även de bästa planer riskerar att fallera i skarpt läge om de aldrig har prövats, därför är övning så viktigt.

Genom kriskommunikationsövningar ökar förmågan att hantera frågor och informationsbehov från media, allmänheten samt medarbetare i den egna organisationen så att ni står bättre rustade när krisen väl är framme.

Är ni redo för medias frågor när krisen är ett faktum?

Ett professionellt mediemotspel testar stabens reella förmåga att hantera journalister och nå ut med samhällsviktig information i pressade lägen.

Våra kommunikationsexperter i motspelet analyserar och utvärderar er interna och externa kommunikation på olika plattformar i samband med krisövningar.

Analysen innehåller både positiv feedback och eventuella förbättringsmöjligheter som kommer att leda till ökad kommunikationsförmåga i framtida kriser.

Saknar ni bra underlag som stöd i ert kommunikationsarbete?

Vi hjälper er att utarbeta policys, planer och checklistor eftersom förberedelser är grunden för all god kommunikation.