Krisberedskap

mPowerment stärker organisationers förmåga att hantera kriser och allvarliga händelser genom anpassad utbildning, övning och stöd inom stabsmetodik och krisledning.

Vi hjälper er att utveckla en effektiv krishantering och stödjer er genom hela krisarbetet – före, under och efter krisen. Vi har gedigen erfarenhet och har stärkt krishanteringsförmågan hos en stor del av aktörerna i det svenska krishanteringssystemet på lokal, regional och nationell nivå.

Utveckling av krishanteringsförmåga och krisberedskap bör byggas upp i flera steg. Hur vi gör det utgår helt från er situation och era förutsättningar, och framför allt: de mål ni vill uppnå.

Carl Magnusson

Utvecklingskonsult
Specialistområden: Krisberedskap

Stabsmetodik

Krisledning handlar om att snabbt kunna agera på en uppkommen kris oavsett vad den består i och hantera den på ett effektivt sätt. Våra krisledningsutbildningar hjälper dig och din organisation att bli bättre rustade.

Våra stabsutbildningar ger dig tillgång till de mest effektiva verktygen för ett professionellt ledningsarbete – över hela hotskalan. Stabs- och ledningsmetodiken kan tillämpas som stöd för ledning och samordning såväl i vardagen som vid allvarliga händelser och kriser. Metodiken och verktygen fungerar oavsett verksamhet, storlek på organisation eller vad som orsakat krisen.

Utbildningarnas innehåll och upplägg anpassas utifrån organisationens mål och behov. Våra utbildningar kan även genomföras digitalt (på distans) i anpassad form.

Exempel på våra tjänster

Staben har som uppgift att öka ledningens förmåga till samverkan och ledning för att uppnå inriktning och samordning. En gemensam syn på ledningsstödets arbete samt en organiserad stabsarbetsform ger bra förutsättningar för effektivare lednings- och samverkansprocesser.

Vår grundutbildning i stabsmetodik ger dig och din krisledningsgrupp/stab tillgång till de mest effektiva verktygen och metoderna för att möjliggöra ett professionellt ledningsarbete i en kaotisk situation.

Utbildningen utgår ifrån ett gemensamt synsätt på stabsarbete inom det svenska krishanteringssystemet. Konceptet utgör idag grunden för stabsarbete bland krishanteringssystemets aktörer som stöd vid hantering av samhällsstörningar.

Metodiken och verktygen kan tillämpas som stöd för ledning och samordning såväl i vardagen som vid samhällsstörningar över hela hotskalan.

Se även vår öppna stabschefsutbildning.

Staben har som uppgift att öka ledningens förmåga till samverkan och ledning för att uppnå inriktning och samordning. Dessa fördjupningsutbildningar syftar till att utveckla deltagarens kunskap, färdighet och kompetens i form av metoder och verktyg för att på ett effektivt sätt kunna hantera det funktionsspecifika uppdraget.

Exempel på våra funktionsspecifika utbildningar:

 • Analys
 • Logistik
 • Genomförande
 • Kommunikation
 • Dokumentation
 • Samverkan

Att på ett effektivt sätt leda stabsarbete, där arbetet måste fortlöpa trots ett förändrat och oförutsägbart händelseförlopp, kräver flerstegstänkande och analys.

Vår stabschefsutbildning ger dig som stabschef eller chef för en krisorganisation de rätta kunskaperna och verktygen för att kunna agera som stabschef i en krisledningsgrupp/stab och leda ett effektivt stabsarbete. Så effektivt att det med stor sannolikhet gör en betydande skillnad på krisens inverkan på verksamheten.

Utbildningen syftar till att utveckla deltagarens kunskap, färdighet och kompetens för att kunna agera som stabschef inom den egna organisationen i ett ledningsstöd, en stab, vid samhällsstörningar över hela hotskalan.

Se även vår öppna stabschefsutbildning.

Att fatta beslut och fatta rätt beslut är av avgörande betydelse för effektiv krishantering. Utbildningen syftar till att skapa en ökad förståelse för mänskliga krisreaktioner och att utveckla förmågan att fatta beslut under stress.

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar är ett aktörsgemensamt sätt att tänka och arbeta på som ska öka förmågan att hantera samhällsstörningar.

mPowerment är utbildade handledare i konceptet genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vi kan hjälpa er med utbildning och implementering av grunderna samt integrera terminologin i era befintliga planer.

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller region.

Denna utbildning syftar till att utveckla organisationens förmåga att hantera extraordinära händelser där Krisledningsnämnden är aktiverad (kommun/region).

Krisövning

Krisövning är en central del i det systematiska säkerhetsarbetet för att utveckla och testa förmågor samt identifiera brister. Inga instruktioner, kunskaper eller krispärmar fungerar förrän de har övats.

All erfarenhet visar att verksamheter som övar kontinuerligt blir bättre på att hantera allvarliga händelser och kriser. Vi på mPowerment vet att det aldrig är en fråga ”om” det händer utan det handlar om ”när” det händer.

Vi kan bistå er med övningsledning och utvärdering av krisövningar utifrån mätbara mål och kvalitetsindikatorer – i en ledande alternativt stödjande roll baserat på era behov.

Inriktning för övningen anpassas i samråd utifrån övningens syfte, mål och målgrupp. Övningsformatet kan vara allt från lärande seminarieövning (diskussionsövning) till prövande och realistisk simuleringsövning i realtid med verklighetstroget motspel.

Exempel på våra tjänster

Syftet är att öva förmågan att aktivera, larma in och bygga upp krisorganisationen utifrån händelsens art.
En beslutsövning används främst för att öva beslutsprocessen inom en organisation, det vill säga förmågan att under tidspress fatta tidiga och tydliga beslut.

En stabsövning syftar till att öva förmågan att arbeta med interna berednings-, stabs- och informationsrutiner för att skapa en gemensam lägesuppfattning och föreslå beslut, inriktning och prioriterade åtgärder.

I en samverkansövning övas främst inriktning och samordning genom samverkan. De aktörer på olika ledningsnivåer som berörs av en kris behöver öva tillsammans för att kunna samverka i en verklig krissituation.

Stöd

En allvarlig händelse eller kris kan få förödande konsekvenser för en organisation. Hur väl förberedda vi är och hur vi agerar är direkt avgörande för hur vi kommer att påverkas av situationen. För krisen kommer, förr eller senare. Stor eller liten.

Vi hjälper er att få nödvändig förståelse för riskhantering och krisledning och erbjuder rådgivning och stöd genom hela krisarbetet – före, under och efter krisen.

Exempel på våra tjänster

Innan krisen inträffat har man tid att förbereda sig. Vi hjälper organisationer att reducera riskerna och minska sårbarheten i kritiska delar av verksamheten. Vi bistår er i en ledande alternativt stödjande roll baserat på era behov.

mPowerment kan hjälpa er med att:

 • utarbeta risk- och sårbarhetsanalys
 • utforma organisation för krishantering
 • utveckla rutiner och arbetssätt
 • ta fram krisplan, handlingsplaner och checklistor
 • implementera Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
 • utforma strategisk utbildnings- och övningsplan

Vi kan stödja organisationer på plats som ledningsstöd vid en krissituation för att utveckla krisledningens struktur och rutiner. Det gör vi som förstärkningsresurs med syftet att stödja och förstärka en aktörs förmåga att samverka och leda under olika typer av händelser.

Genom stabschefsstöd stödjer vi den som ansvarar för staben (stabschefen) i en rådgivande roll. Vi kan bistå er vid upprättandet av en stab eller stötta den befintliga staben i planeringen i verksamheten utifrån dess inriktning och ramar (ex. ta fram initial lägesbild, stabsarbetsplan, organisation, tidslinjal och stabsorienteringar).

Vi hjälper er att tydliggöra och stärka de grundläggande principerna för svensk krishantering och framförallt ansvarsprincipen. Därtill kan vi även genom rådgivning och stöd hjälpa er att skapa förutsättningar för aktörsgemensam inriktning och samordning enligt Gemensamma grunder vid en samhällsstörning.

Vi har inte svaren på alla frågor men vi har gedigen erfarenhet av att agera i krissituationer. På så sätt kan vi utgöra ett stöd och bollplank som reducerar stressen och hjälper er att fokusera på rätt saker.

Behöver ni stöd, utredning och utvärdering efter en krissituation? Vi hjälper er utvärdera krishanteringsarbetet som grund för fortsatt utveckling av krishanteringsförmågan. Vi kan också hjälpa er utveckla rutiner för att själva kunna ta till vara på och återkoppla vunna erfarenheter i organisationen.