Samma rollfördelning i kris som i vardagen

Rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän bör vara densamma vid hanteringen av en kris som i den normala verksamheten.

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser. Tänk på att rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän bör vara densamma vid hanteringen av en kris som i den normala verksamheten.

Vi avslutade veckan med att genomföra en krisledningsutbildning för en kommuns krisledningsnämnd.

Vad är krisledningsnämndens uppgift?

Krisledningsnämnden är den ledningsfunktion som kan behöva aktiveras för att centralisera det politiska beslutsfattandet vid en ”extraordinär händelse”. Nämnden kan då ta över hela eller delar av ansvaret från andra berörda nämnder.

Med extraordinär händelse menas ”en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen”.

Krisledningsnämnden utgör den normativa ledningen. Den normativa ledningen beslutar i frågor av principiell och övergripande natur och ger uppdrag till kommundirektören.

Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd. Varje enskild kommun avgör vilka befogenheter krisledningsnämnden ska ha.

Samma rollfördelning i kris som i den normala verksamheten

Tänk på att rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän bör vara densamma vid hanteringen av en kris som i den normala verksamheten.

Den normativa ledningen ska arbeta i ett långt tidsperspektiv vilket normalt inte innebär operativa uppgifter. Om krisledningsnämnden inte aktiveras, trots en extraordinär händelse, hanteras den normativa ledningen av kommunens ordinarie politiska organisation.

Kom ihåg att utbilda och öva era förtroendevalda tidigt (och återkommande) under mandatperioden så de får rätt kunskap och förutsättningar för sitt viktiga uppdrag.  

Läs mer om våra tjänster inom krisledning.

Share the Post:

Senaste nytt från teamet 

Välkommen till mPowerments blogg, din källa för de senaste uppdateringarna och nyheterna inom krisledning, krishantering och kommunikation. Här delar vi med oss av värdefulla tips och idéer baserade på vår omfattande erfarenhet inom ledarskap och krishantering med stor erfarenhet inom pedagogik.

krisledningssystem_qrisateam_qrisa

Qrisa™ – systemet som revolutionerar krisledning

Qrisa™ är ett säkert och användarvänligt system för krisledning, som gör hanteringen av kriser enklare,…

Läs mer

AdobeStock_87031169-scaled

7 tips för att integrera uppragstaktik i din vardag

Fokusera på möjligheter och lösningar, inte bara på problem, med uppdragstaktik – en filosofi användbar…

Läs mer

Medietraning-mPowerment-scaled

Ha ett syfte med din intervju

Har du tänkt igenom ditt syfte innan en intervju? Är du en svarsmaskin för journalisten…

Läs mer