Utvärdera mera!

Att utvärdera och reflektera över vad som har hänt och ta vara på erfarenheterna är något vi tyvärr alltför sällan prioriterar. Erfarenheter som i hög grad kan bidra till kvalitetsutveckling i organisationen, förebygga risker och hot samt öka krishanteringsförmågan.

Att utvärdera och reflektera över vad som har hänt och ta vara på erfarenheterna efter kriser och allvarliga händelser är något vi tyvärr alltför sällan prioriterar. Erfarenheter som i hög grad kan bidra till kvalitetsutveckling i organisationen, förebygga risker och hot, samt öka krishanteringsförmågan.

”Vi lär av historien att vi inte lär oss av historien”, sa en gång den irländske författaren, tillika Nobelpristagaren, George Bernard Shaw. Men all erfarenhet och forskning visar att det finns mycket att vinna på att ta lärdom av tidigare erfarenheter – både avseende framgångsfaktorer och fallgropar.

Orsakerna till att utvärdering inte prioriteras varierar givetvis. Inte allt för sällan handlar det om upplevd tidsbrist, bristande kunskap och oförmåga att ta till vara på erfarenheterna. Ibland kan det även handla om prestige och att man helt enkelt inte ser det bakomliggande syftet med att utvärdera.

Följande checklista beskriver aktiviteter som bör genomföras för att säkerställa en komplett och relevant utvärdering. 

Checklista

  • Säkerställ att nödvändig dokumentation sparas/tas tillvara.
  • Besluta om datum för kortare debriefing/uppföljningsmöte (kort efter avveckling).
  • Utse ansvarig för utvärdering av krishanteringen.
  • Intervjua all personal som deltagit i ledningsarbetet.
  • Inhämta samverkande aktörers synpunkter på det genomförda arbetet så snart som möjligt.
  • Analysera det genomförda arbetet med stöd av förd dagbok och övriga insamlade uppgifter. Ta fram förslag på revideringar i organisation, planer och åtgärdskalendrar/checklistor.
  • Sammanställ utvärderingsrapport.
  • Boka möte för att förmedla resultat från utvärderingsrapport.
  • Rapportera analysen med slutsatser och förslag på förändringar och utvecklingsåtgärder till ansvarig nämnd/styrelse, samt delge samverkande, kommunens verksamheter och andra berörda.
  • Följ upp att föreslagna förbättringsåtgärder genomförs.

Beroende på krisens art, omfattning och omständigheter kan den utpekade utvärderaren vara en person från den egna organisationen eller från en extern organisation.

Behöver ni hjälp med att utvärdera?

Vi kan hjälpa er att ta fram rutiner och riktlinjer för utvärdering och erfarenhetsåterföring. Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer om våra tjänster inom krisledning.

Share the Post:

Senaste nytt från teamet 

Välkommen till mPowerments blogg, din källa för de senaste uppdateringarna och nyheterna inom krisledning, krishantering och kommunikation. Här delar vi med oss av värdefulla tips och idéer baserade på vår omfattande erfarenhet inom ledarskap och krishantering med stor erfarenhet inom pedagogik.

krisledningssystem_qrisateam_qrisa

Qrisa™ – systemet som revolutionerar krisledning

Qrisa™ är ett säkert och användarvänligt system för krisledning, som gör hanteringen av kriser enklare,…

Läs mer

AdobeStock_87031169-scaled

7 tips för att integrera uppragstaktik i din vardag

Fokusera på möjligheter och lösningar, inte bara på problem, med uppdragstaktik – en filosofi användbar…

Läs mer

Medietraning-mPowerment-scaled

Ha ett syfte med din intervju

Har du tänkt igenom ditt syfte innan en intervju? Är du en svarsmaskin för journalisten…

Läs mer